" برنامه ریزی شهری "

دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 عناوین پایان نامه های دفاع شده دانشجویان 86 – دانشگاه شهيد بهشتي

 • علل وپیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت درون شهری اهواز
 • پیامدهای اجتماعی - فضایی طرح بهسازی ونوسازی بافت مرکزی شهر مشهد در مورد ساکنین و مشاغل محله طبرسی
 • ارائه اصول وراهکارهای طراحی شهری برای توسعه حوزه های قهوه ای بافت شهری
 • اصول طراحی شهری  در توسعه میان اجزای متاثر ازکانونهای تبادل سفر
 • برنامه ریزی مشارکتی (برنامه ریزی با مردم در تجدید حیات بافتهای فرسوده ، نمونه موردی : محله شهناز شهربندر عباس
 • برنامه ریزی مسکن روستایی با استفاده از روش تحلیل چند معیاره ، نمونه موردی : ناحیه بویر احمد استان فارس
 • ارزیابی و سیاستگذاری نظام حمل ونقل شهری ، نمونه موردی : منطقه دو شهرداری تهران
 • راهنمایی طراحی شکل گیری وتکوین زمینه های مورفولوژیک یک محله شهری به صورت محل  رشد یابنده در قالب رویکرد روستایی نمونه موردی:محله چشمه سر قائم شهر
 • رهنمودها ، اصول بهره گیری از هنر همگانی در طراحی فضاهای شهری ، نمونه موردی:  تهران
 • ارائه راهنمایی طراحی فضاهای شهری بامحوریت گردشگری شهری پایدار ، نمونه موردی : مرکز فرهنگی شهر یزد
 • تحلیل کاربری فضای سبز شهر سمنان
 • تحلیل اجتماعی - فضایی بافتهای فرسوده شهری درراستای احیائ وپیشگیری از فرسودگی بیشتر ( مطالعه موردی :محله دباغه - زنجان )
 • تحلیل اجتماعی - فضایی بافتهای فرسوده شهری درراستای احیائ وپیشگیری از فرسودگی بیشتر ( مطالعه موردی :منطقه 17 تهران)
 • تحلیل توزیع فضایی ونحوه استقرار فضاهای آموزشی زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی :مدارس ابتدایی منطقه 2 آموزش وپرورش شهر زنجان
 • برنامه ریزی مسکن مبتنی بر ویژگیهای مورد تقاضا ،  نمونه موردی  : شهر اراک
 • تجدید حیات اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی در یک خرد محله شهری ، نمونه موردی:محله عودلاجان تهران
 • مشکلات حمل ونقل درون شهری دربافت قدیم مراغه
 • تحلیل اجتماعی - اقتصادی وکالبدی بافت قدیم خرم اباد ( نمونه موردی : محله پشت بازار)
 • تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری ،چاره جویی احیاء بازار توپخانه شهر کرمانشاه
 • تحولات اجتماعی - اقتصادی و کالبدی محله قدیمی لب آب ( شهر شیراز ) طی نیم قرن اخیر
 • تحلیلی بر مکان یابی کاربری های آموزشی در شهر تبریز با استفاده از GIS نمونه موردی  : مدارس راهنمایی منطقه 2
 • جهانی شدن ، فضا وتغییرات در فرهنگ مصرف ( نمونه موردی : منطقه دو شهرداری تهران )
 • تاثیرات متقابل فضای گسترش شهر تهران بر مناطق پیرامون ، مطالعه موردی : شهر قدس  ( قلعه حسن خان )
 • عملکرد شهرکهای صنعتی در توسعه منطقه ای ( مورد : شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد )
 • بررسی تنگناها ومشکلات موجود در سکونتگاههای غیر رسمی وارائه سیاستهای برنامه ای متناسب شهرها وارزیابی تاثیرات متقابل آنها پس از انقلاب ، نمونه موردی:شهر سنندج
 • نقش مدیریت شهری در توسعه سازمان فضایی شهر ، نمونه موردی : شهر بابلسر

 دانشگاه تبریز

 • مکانیابی و مدل سازی پراکنش فضای سبز شهری ( شهر سنندج )
 • نقش توسعه شهرهای میانه اندام در توسعه پایدار شهری و منطقه ای با نگرش مورد شهر مهاباد
 • ارزیابی ملاحظات شهرسازی در احداث و توسعه شهرهای جدید تبریز
 • ارزیابی مبلمان شهری در کلان شهر تبریز با تاکید بر پیاده رو
 • ساماندهی و بهسازی بافت های قدیم شهری با رویکرد شهرسازی جدید نمونه موردی محله سرخاب تبریز
 • ساماندهی پارک های شهری ( مطالعه موردی شهر صنعتی البرز )
 • تحلیل تراکم های ساختمانی در محلات شهری
 • ساماندهی شبکه ارتباطی شهری
 • مهاجرت های روستا – شهری و تاثیر آن در توسعه فضای شهری
 • ارایمدلی برای چیدمان کاربری اوقات فراغت در تهران
 • بررسی و تحلیل توسعه فضایی شهر بناب ( ابعاد، علل و پیامدها )
 • بررسی نقش عوامل ساختاری و نهادی در پیدایش و تکوین پدیده حاشیه نشینی در ایران مطالعه موردی تبریز
 • تحلیلی بر نابرابریهای ناحیه ای در ایران با تاکید بر نقاط شهری استان آذربایجان شرقی
 • آسیب شناسی الگوهای رایج شهرسازی در ایران با تاکید بر طرح های توسعه شهری مطالعه موردی تبریز

 دانشگاه اصفهان

 • توسعه تكاملي آذربايجان غربي در ساختار فضائي
 • تحليل اكولوژيكي تهران در رابطه با فضاي سبز
 • تحليل جغرافيائي تحولات جمعيتي شهراراك
 • بررسي و تحليل مسائل ترافيكي شهر مشهد (حمل و نقل عمومي)
 • بررسي‌ الگوي‌ مصرف‌ انرژي‌ در شهر اصفهان‌
 • پراکندگي شهري در استان يزد
 • آلودگي هاي صنعتي و اثرات آن بر محيط زيست شهر اصفهان
 • نقش هيرمند در توسعه کشاورزي سيستان
 • تحليل جغرافيائي تحولات شهري چابهار بعد از انقلاب اسلامي
 • تحليل جغرافيائي تحولات جمعيت و نقش آن در توسعه بندر بوشهر
 • تحليل جغرافيائي تحولات جمعيتي شهر رشت
 • بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر کانونهاي شهري بخش مرکزي شهرستان تنکابن
 • نقش جمعيت در توسعه فيزيکي شهر سيرجان
 • بررسي جغرافيائي تحولات جمعيتي شهرستان بروجرد
 • شهر سنندج و روند توسعه فيزيکي آن
 • نگرشي جغرافيائي بر جمعيت زاهدان و نقش آن در توسعه کالبدي شهر
 • نقش‌ جمعيت‌ در توسعه‌ شهر رفسنجان‌
 • رابطه‌ بين‌ رشت‌ و روستاهاي‌ لاكان‌
 • بررسي‌ توانهاي‌ جغرافيائي‌ شهرستان‌ جاسك‌ با تاكيد بر صيد و صيادي‌
 • تحليل جغرافيايي توسعه مسکن و مسايل آن در شهر اهواز
 • تحليل جغرافيايي مناطق آزاد تجاري ايران با تاكيد بر منطقه ويژه اقتصادي سيرجان
 • تحليل جغرافيايي برنامه‏ريزي و توسعه شهر دهگلان
 • توريسم و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان چهارمحال و بختياري
 • تحليل فضاي كاربري اراضي در شهر ياسوج
 • ساماندهي فضايي و كالبدي شهر مسجد سليمان
 • تحليلي بر كاربري اراضي شهر اصفهان
 • تحليلي بر سازمان فضايي و کالبدي بافت قديم شهر اصفهان ( مطالعه موردي محله پشت مسجد امام )
 • تحليلي بر كاربريهاي شهري در طرح جامع اهواز پس از اجراء
 • نقش عوامل جغرافيايي در توسعه كالبدي شهر اهواز
 • تحليل فضايي كاربري اراضي در شهر بوشهر
 • سامان‏دهي فضايي كالبدي شهر گلپايگــــان
 • تحليلي بر عوامل و مسائل رشد كالبدي و جمعيتي شهر دوگنبدان
 • تحليلي بر كاربري ‏اراضي شهري مطالعه موردي شهر خوراسگان اصفهان
 • تحليلي بر عوامل و مسائل توسعه نيافتگي شهر قمصر
 • اثر فعاليتهاي صنعتي بر توسعه شهر اهواز
 • بررسي موانع تحقق طرحهاي تفصيلي شهري: مطالعه موردي منطقه ده اصفهان
 • تحليلي جغرافيايي بر شبكه شهري استان ايلام
 • تحليلي بر جغرافياي جمعيت استان چهار محال و بختياري
 • تحليل فضايي کاربري اراضي شهر زنجان
 • تحليل جغرافيايي وضعيت کالبدي مسکن استان اصفهان
 • تحليل نظام شبكه شهري استان چهارمحال و بختياري (طي سالهاي 1380 – 1335)
 • تحليلي بر برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهر درچه
 • تحليلي جغرافيايي بر گسترش کالبدي شهر شهرکرد
 • تحليل پتانسيلهاي گردشگري بخش باغبهادران و برنامه ريزي توسعه آن
 • تأثير شهرهاي جديد بر توسعه محور جنوبي اصفهان
 • جغرافيايي پتانسيل هاي توريستي شهر فيروزآباد
 • تحليلي بر ساختار شبكه ارتباطي و جاذبه هاي مهم گردشگري در بخش مركزي شهر اصفهان
 • تحليلي بر توسعة فيزيكي و جمعيتي شهر فارسان در استان چهارمحال و بختياري
 • تحليل جغرافيايي نظام شبکه شهري استان فارس
 • بررسي راههاي افزايش بهره برداري از فضاهاي سبز شهري (پاركها)نمونه موردي شهررشت
 • پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش آلودگي هوا (مطالعه موردي شهر اصفهان)
 • برنامه ريزي در جهت توسعه موزون مطقه اي با تأکيد بر صنايع استان فارس
 • تحليل جغرافيايي مبلمان شهري با توجه به شرايط زيست بوم انساني شهر اصفهان (با تأکيد بر محدوده هاي گردشگري بخش مركزي)
 • روش هاي تأمين مسكن گروه هاي كم در آمد (مطالعه موردي شهر كرج)
 • تحليلي بر حاشيه نشيني وجدايي گزيني اکولوژيکي در شهر کرج
 • تحليل كالبدي بافت قديم شهر بوشهر
 • توسعه‌پايدار و سيستم‌هاي شهري در ايران (مورد مطالعه‌استان اصفهان)
 • نقش عوامل جغرافيايي در توسعه كالبدي – فيزيكي شهر ايذه
 • بررسي جاذبه ها و برنامه ريزي گردشگري منطقه خرو طبس
 • تحليل برنامه ريزي توسعه فيزيکي شهر کوهدشت
 • تحليل جغرافيايي نارسائي هاي توزيع فضايي مراکز خدماتي شهر ياسوج
 • ساماندهي فضايي شهرستان بوکان
 • تحليل فضايي جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)
 • مکانيابي فضاي سبز شهري (نمونه موردي شهر خرم آباد)
 • کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضاي سفرهاي شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان)
 • تحليل فضايي آسيب¬پذيري و مديريت بحران زلزله در بخش مرکزي تهران (مناطق 11و12 با استفاده از GIS)
 • برنامه ريزي فضايي شهرستان ملکان
 • تحليل تطبيقي شاخصهاي سکونتي سپاهان شهر، بهارستان و بافت قديم اصفهان
 • برنامه ريزي توسعة فضايي شهرستان شهرکرد
 • بررسي و تحليل عناصر مهم اقليمي مؤثر در طراحي شهري اصفهان (تابش، دما، باد و بارش)
 • تحليل فرآيند و شكل گيري فرم كالبدي بافت قديم شهر كاشان
 • بررسي وضعيت وعملکرد مديريت شهري «نمونه موردي سکونتگاههاي شهري استان چهار محال و بختياري»
 • برنامه ريزي کاربري اراضي شهري مطالعه موردي اسلامشهر
 • تحليل جغرافيايي مسايل و مشكلات پاركينگ هاي عمومي در شهر اصفهان
 • تحليل ساختار کالبدي- فيزيکي بافت قديم شهر خرم آباد (با تأکيد بر محله زيدبن علي)
 • زمينه هاي برنامه ريزي توسعه ورزش در منطقه 6 شهرداري تهران
 • تجزيه و تحليل و مكان يابي ميادين ميوه و تره بار و بازارهاي روز شهر اصفهان
 • تحليل اثرات کالبدي طرح توسعه حرم مطهّر امام رضا(ع) بر فضاي پيرامون
 • بررسي روند توسعة پايدار شهري در ايران
 • بررسي تطبيقي استاندارد پارکها و فضاي سبز شهر اصفهان در ارتباط با استانداردهاي موجود (نمونه موردي فضاي سبز حاشيه زاينده رود)
 • برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان دره¬شهر
 • نقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي (نمونه موردي: استان ايلام)
 • بررسي تحليلي مهاجرت در نائين
 • بررسي توانمندي هاي فضايي شهرستان نهاوند در توسعه ي گردشگري
 • تحليل جغرافيايي محلات شهري ايلام با تأکيد بر مسکن
 • برنامه ريزي کاربري اراضي شهر مريوان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • تحليل و تأثير کاربري تجاري بر حمل¬ونقل و ترافيک شهري (نمونه¬موردي: محور چهارباغ عباسي شهراصفهان)
 • برنامه ريزي و مديريت بحران شهري با تأکيد بر شريان هاي حياتي (مطالعه موردي شهر ايلام)

نوشته شده در ساعت توسط منصور حافظی پور| |


:قالبساز: :بهاربیست:در بی نهایت - تشریفات - گویا آی تی - تک تمپ - دوصفر هفت | مهم نیوز - گرافیک - وبلاگ